hit counter
۰۲۱ - ۸۸۸۵۲۶۷۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

رنگسازی فیروزه شیراز

 • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
 • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
 • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

اعتبار صفحه : از 21 آذر 1395 تا 21 آذر 1396

شماره ثبت شرکت : ندارد

پروانه بهره برداری شرکت : -

محتویات این صفحه غیر فعال می باشد.

تولید کنندگان محصولات مشابه

 • رنگ ورزین پیروزی
  رنگ ورزین پیروزی
 • ‌برترشیمی
  ‌برترشیمی
 • ‌بهینه سپاهان
  ‌بهینه سپاهان
 • پارس نگار
  پارس نگار
 • خودرنگ
  خودرنگ
 • دریارنگ
  دریارنگ
 • سپاهان خوشرنگ
  سپاهان خوشرنگ
 • سروایران
  سروایران
 • سیناصنعت گلپایاران
  سیناصنعت گلپایاران
 • گوناگون
  گوناگون
 • گیتی آسا
  گیتی آسا
 • مهیارنگ
  مهیارنگ
 • همالوکس
  همالوکس
 • پارس پورنگ
  پارس پورنگ
 • رنگ سازی درخشش
  رنگ سازی درخشش
 • رنگ سمن
  رنگ سمن
 • رنگ ورزین فرازپیشه
  رنگ ورزین فرازپیشه
 • رنگسازی تهران
  رنگسازی تهران
 • صنایع رنگ ورزین آسیا
  صنایع رنگ ورزین آسیا
 • مام رنگ
  مام رنگ
 • پیرارنگ
  پیرارنگ
 • رنگ وصنعت براق
  رنگ وصنعت براق
 • رنگسازی تلاش
  رنگسازی تلاش
 • سالم فام
  سالم فام
 • شیمی صفا
  شیمی صفا
 • صنایع شیمیایی بوشهر
  صنایع شیمیایی بوشهر
 • رنگین
  رنگین
 • هاویلوکس
  هاویلوکس
 • پارس بهار
  پارس بهار
 • پوشش رنگ
  پوشش رنگ
 • پیک شیمی
  پیک شیمی
 • تاباشیمی
  تاباشیمی
 • تماشا
  تماشا
 • تهران رنگریز
  تهران رنگریز
 • تولیدی رنگ ورزین صمدبحرین
  تولیدی رنگ ورزین صمدبحرین
 • رنگ رونق عمران
  رنگ رونق عمران
 • رنگ سازی ایران
  رنگ سازی ایران
 • رنگ ورزین الوان
  رنگ ورزین الوان
 • رنگتاب
  رنگتاب
 • رنگدانه کالا
  رنگدانه کالا
 • رنگسازی جنوب
  رنگسازی جنوب
 • رنگسازی نقاشان
  رنگسازی نقاشان
 • ریف ایران
  ریف ایران
 • زیبارنگ
  زیبارنگ
 • سوپررنگ
  سوپررنگ
 • شایان رنگ
  شایان رنگ
 • صفاشیمی
  صفاشیمی
 • صنایع رنگ سازی توسن وارنا
  صنایع رنگ سازی توسن وارنا
 • صنایع رنگسازی سورمه
  صنایع رنگسازی سورمه
 • طیف ایران
  طیف ایران
 • گسترش رنگ
  گسترش رنگ
 • گلریزشیمی
  گلریزشیمی
 • متین شیمی
  متین شیمی
 • نقش درخشان
  نقش درخشان
 • نوگرا
  نوگرا
 • ‌اترک شیمی شرق
  ‌اترک شیمی شرق
 • ‌ارکیده توس
  ‌ارکیده توس
 • تابش رنگ
  تابش رنگ
 • رنگ فریمان
  رنگ فریمان
 • روشان فام
  روشان فام
 • کاسپین گسترشرق
  کاسپین گسترشرق
 • نگین حافظ توس
  نگین حافظ توس
 • پویارنگ معین
  پویارنگ معین
 • رنگ مشکات
  رنگ مشکات
 • رنگسازی فیروزه شیراز
  رنگسازی فیروزه شیراز
 • یاسمن الوان شیمی
  یاسمن الوان شیمی
 • صنایع رنگ آلتون
  صنایع رنگ آلتون
 • رنگ نگین بم
  رنگ نگین بم
 • رنگ سازی سحرخوشه
  رنگ سازی سحرخوشه
 • رنگ سازان غرب
  رنگ سازان غرب
 • پارس نگین نما
  پارس نگین نما
 • نقش ونگار
  نقش ونگار
 • تلاش رنگ اردکان
  تلاش رنگ اردکان
 • طاووس رنگ
  طاووس رنگ
 • الوان امین
  الوان امین
 • ‌الوان صادق توس
  ‌الوان صادق توس
 • صنایع رنگسازی دراک توپ
  صنایع رنگسازی دراک توپ
 • پگاه رنگ
  پگاه رنگ
 • رنگ سازی رنگین فام
  رنگ سازی رنگین فام
 • دریارنگ پارس
  دریارنگ پارس
 • رنگ گلنام
  رنگ گلنام
 • نیل رنگ
  نیل رنگ
 • ره رنگ
  ره رنگ
 • سیکلمه
  سیکلمه
 • پارس نسیم
  پارس نسیم
 • ‌آسمان شیمی اصفهان
  ‌آسمان شیمی اصفهان
 • شاهرخی
  شاهرخی
 • رنگسازی مهر
  رنگسازی مهر
 • کیمیای قم
  کیمیای قم
 • صنایع رنگ سحر
  صنایع رنگ سحر
 • سیرنگ شیمی
  سیرنگ شیمی
 • مهدرنگ پردیس
  مهدرنگ پردیس
 • پرتومارال
  پرتومارال
 • پارس سیمین
  پارس سیمین
 • یزدرنگ
  یزدرنگ
 • خوش چسب
  خوش چسب
 • رنگ ورزین پیروزی
  رنگ ورزین پیروزی
 • ‌برترشیمی
  ‌برترشیمی
 • ‌بهینه سپاهان
  ‌بهینه سپاهان
 • پارس نگار
  پارس نگار
 • خودرنگ
  خودرنگ
 • دریارنگ
  دریارنگ
 • سپاهان خوشرنگ
  سپاهان خوشرنگ
 • سروایران
  سروایران
 • سیناصنعت گلپایاران
  سیناصنعت گلپایاران
 • گوناگون
  گوناگون
 • گیتی آسا
  گیتی آسا
 • مهیارنگ
  مهیارنگ
 • همالوکس
  همالوکس
 • پارس پورنگ
  پارس پورنگ
 • رنگ سازی درخشش
  رنگ سازی درخشش
 • رنگ سمن
  رنگ سمن
 • رنگ ورزین فرازپیشه
  رنگ ورزین فرازپیشه
 • رنگسازی تهران
  رنگسازی تهران
 • صنایع رنگ ورزین آسیا
  صنایع رنگ ورزین آسیا
 • مام رنگ
  مام رنگ
 • پیرارنگ
  پیرارنگ
 • رنگ وصنعت براق
  رنگ وصنعت براق
 • رنگسازی تلاش
  رنگسازی تلاش
 • سالم فام
  سالم فام
 • شیمی صفا
  شیمی صفا
 • صنایع شیمیایی بوشهر
  صنایع شیمیایی بوشهر
 • رنگین
  رنگین
 • هاویلوکس
  هاویلوکس
 • پارس بهار
  پارس بهار
 • پوشش رنگ
  پوشش رنگ
 • پیک شیمی
  پیک شیمی
 • تاباشیمی
  تاباشیمی
 • تماشا
  تماشا
 • تهران رنگریز
  تهران رنگریز
 • تولیدی رنگ ورزین صمدبحرین
  تولیدی رنگ ورزین صمدبحرین
 • رنگ رونق عمران
  رنگ رونق عمران
 • رنگ سازی ایران
  رنگ سازی ایران
 • رنگ ورزین الوان
  رنگ ورزین الوان
 • رنگتاب
  رنگتاب
 • رنگدانه کالا
  رنگدانه کالا
 • رنگسازی جنوب
  رنگسازی جنوب
 • رنگسازی نقاشان
  رنگسازی نقاشان
 • ریف ایران
  ریف ایران
 • زیبارنگ
  زیبارنگ
 • سوپررنگ
  سوپررنگ
 • شایان رنگ
  شایان رنگ
 • صفاشیمی
  صفاشیمی
 • صنایع رنگ سازی توسن وارنا
  صنایع رنگ سازی توسن وارنا
 • صنایع رنگسازی سورمه
  صنایع رنگسازی سورمه
 • طیف ایران
  طیف ایران
 • گسترش رنگ
  گسترش رنگ
 • گلریزشیمی
  گلریزشیمی
 • متین شیمی
  متین شیمی
 • نقش درخشان
  نقش درخشان
 • نوگرا
  نوگرا
 • ‌اترک شیمی شرق
  ‌اترک شیمی شرق
 • ‌ارکیده توس
  ‌ارکیده توس
 • تابش رنگ
  تابش رنگ
 • رنگ فریمان
  رنگ فریمان
 • روشان فام
  روشان فام
 • کاسپین گسترشرق
  کاسپین گسترشرق
 • نگین حافظ توس
  نگین حافظ توس
 • پویارنگ معین
  پویارنگ معین
 • رنگ مشکات
  رنگ مشکات
 • رنگسازی فیروزه شیراز
  رنگسازی فیروزه شیراز
 • یاسمن الوان شیمی
  یاسمن الوان شیمی
 • صنایع رنگ آلتون
  صنایع رنگ آلتون
 • رنگ نگین بم
  رنگ نگین بم
 • رنگ سازی سحرخوشه
  رنگ سازی سحرخوشه
 • رنگ سازان غرب
  رنگ سازان غرب
 • پارس نگین نما
  پارس نگین نما
 • نقش ونگار
  نقش ونگار
 • تلاش رنگ اردکان
  تلاش رنگ اردکان
 • طاووس رنگ
  طاووس رنگ
 • الوان امین
  الوان امین
 • ‌الوان صادق توس
  ‌الوان صادق توس
 • صنایع رنگسازی دراک توپ
  صنایع رنگسازی دراک توپ
 • پگاه رنگ
  پگاه رنگ
 • رنگ سازی رنگین فام
  رنگ سازی رنگین فام
 • دریارنگ پارس
  دریارنگ پارس
 • رنگ گلنام
  رنگ گلنام
 • نیل رنگ
  نیل رنگ
 • ره رنگ
  ره رنگ
 • سیکلمه
  سیکلمه
 • پارس نسیم
  پارس نسیم
 • ‌آسمان شیمی اصفهان
  ‌آسمان شیمی اصفهان
 • شاهرخی
  شاهرخی
 • رنگسازی مهر
  رنگسازی مهر
 • کیمیای قم
  کیمیای قم
 • صنایع رنگ سحر
  صنایع رنگ سحر
 • سیرنگ شیمی
  سیرنگ شیمی
 • مهدرنگ پردیس
  مهدرنگ پردیس
 • پرتومارال
  پرتومارال
 • پارس سیمین
  پارس سیمین
 • یزدرنگ
  یزدرنگ
 • خوش چسب
  خوش چسب
لطفا منتظر بمانید...