کتاب سال استاندارد ۹۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

آسانسور
  • زلزله امری است طبیعی ، اگر برای آن آماده نباشیم غیر طبیعی است .
  • طبق ابلاغ سازمان نظام مهندسی تهران؛ کلیه سازندگان باید از کالاهای ساختمانی استاندارد استفاده کنند.
  • در ایران بیش از 5000 ( پنج هزار ) قلم کالاهای ساختمانی با استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می شود.

اتحادگسترمهرنگار

جزئیات شرکت

ارتفاع گستراوج

جزئیات شرکت

اوج ایمن پارس

جزئیات شرکت

ارتفاع نوردشرق

جزئیات شرکت

ارس آسانبرآتروپات

جزئیات شرکت

ارشیاآسانبربهار

جزئیات شرکت

ارشیاآسانبرفراز

جزئیات شرکت

آسان سوارتوس

جزئیات شرکت

آریاارچین

جزئیات شرکت

آریاایمن بران

جزئیات شرکت

آریاآسان آردم

جزئیات شرکت

آریابنای کومش

جزئیات شرکت

آریاصنعت غرب

جزئیات شرکت

آریاعرش سهند

جزئیات شرکت

آریافرازسپهر

جزئیات شرکت

آریان توان فراز

جزئیات شرکت

آریان دیبااوج

جزئیات شرکت

آرین پارساایرانیان

جزئیات شرکت

آرین دناشرق

جزئیات شرکت

آزماآسانبرشرق

جزئیات شرکت

آساپل آسانبرصعود

جزئیات شرکت

آساتیس صنعت آریا

جزئیات شرکت

آسان بالابربرج پیمای آرین

جزئیات شرکت

آسان پیمای عرش

جزئیات شرکت

آسان سازان یاران

جزئیات شرکت

آسان صاعدپویا

جزئیات شرکت

اطلس صنعت پیما

جزئیات شرکت

آسان صعودصنعت

جزئیات شرکت

آسان عرش اوج

جزئیات شرکت

آسان عرش آریان

جزئیات شرکت

آسان عرش متین

جزئیات شرکت

آسان لایه گسترروان وار

جزئیات شرکت

آسان محک غرب

جزئیات شرکت

البرزآسانبر

جزئیات شرکت

الکتروالوندمهرفارس

جزئیات شرکت

الماس صنعت آسیاراد

جزئیات شرکت

الماس نگین سبلان

جزئیات شرکت

الونداترک

جزئیات شرکت

امدادآسانبرآوا

جزئیات شرکت

امدادصعودمتین

جزئیات شرکت

امیدآسان بردانش

جزئیات شرکت

امیدروانروتهران

جزئیات شرکت

امین آسانبرتوانا

جزئیات شرکت

اوج آسانبرتهران شایان

جزئیات شرکت

اوج آسانبردانیال

جزئیات شرکت

اوج آسانبرکهن

جزئیات شرکت

اوج آسانسورتهران

جزئیات شرکت

اوج آسای اورست

جزئیات شرکت

اوج آسمان پارسیان

جزئیات شرکت

آسانبراخترپيماي شمال

جزئیات شرکت

آسانبرافراشته خرم

جزئیات شرکت

آسانبرایمن فراز

جزئیات شرکت

آسانبرآتی پرواز

جزئیات شرکت

آسانبرآرمین دژ

جزئیات شرکت

اوج پیماسبلان

جزئیات شرکت

آسانبرآسایش غرب

جزئیات شرکت

آسانبرآسمان فرسا

جزئیات شرکت

آسانبربام زمان

جزئیات شرکت

آسانبربهارعقاب روآسیا

جزئیات شرکت

اوج پیمان سپهر

جزئیات شرکت

آسانبرتهران پویان

جزئیات شرکت

آسانبرجهان پویش

جزئیات شرکت

آسانبردیبائیان تهران

جزئیات شرکت

لطفا منتظر بمانید...