hit counter
۰۲۱ - ۸۸۸۵۲۶۷۵

تولید استاندارد ایران

بانک اطلاعاتی ساختمان

قوانین بیمه ساختمان

شرایط عمومی بیمه عملیات ساختمانی و بیمه مسئولیت ساختمانی

 

شرایط عمومی بیمه عملیات ساختمانی

ماده اول- خطرهای موضوع بیمه

خسارتهای بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در جریان عملیات ساختمانی در محل اجرای عملیات، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد.

ماده دوم- بیمه گذار

علاوه بر موارد مذکور در بیمه نامه، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که اجرای هر بخش یا بخشهایی از عملیات مربوط به انجام کار موضوع بیمه را در محل مورد بیمه عهده دار باشند بیمه گذار تلقی می شوند.

ماده سوم- استثنائات

خسارتهای معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است

خسارتهای وارد به بیمه گذار، شرکاء و مجریان، ناظرین، مشاورین، کارکنان بیمه گذار، همسر، پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار

خسارتهای ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.

خسارتهای ناشی از تخلف قوانین و نظامات دولتی.

خسارتهایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد از قبیل:

زلزله، سیل، رانش زمین، مگر این که عمل بیمه گذار عامل ایجاد و یا تشدید کننده خطر بوده و قانوناً مسئول شناخته شود. در این موارد تعهدبیمه گر محدود به میزان مسئولیت بیمه گذار در ایجاد و یا تشدید خسارت خواهد بود.

ترکهای سطحی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی توسط بیمه گذار در ساختمانهای مجاور ایجاد شود ولی به استحکام ساختمان لطمه ای وارد ننماید در تعهد بیمه گر نمی باشد.

تبصره:سلسله حوادث ناشی از یک منشاء یا علت اصلی واحد، در مجموع یک حادثه تلقی می شود.

ماده چهارم- وظایف بیمه گذار

بیمه گذار موظف است به محض دریافت هرگونه اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کتباً به بیمه گر اعلام نماید و همکاری لازم را جهت کارشناسی از محل خسارت دیده به عمل آورد.

بیمه گذار موظف است در صورت بروز خسارت، ضمن جلوگیری از توسعه آن، بدون اجاره بیمه گر تغییراتی که تعیین علت حادثه و یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید در موارد خسارت دیده ندهد، مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل میزان خسارت باشد.

بیمه گذار موظف است در جریان خاکبرداری در کنار دیوارهای ساختمانهای مجاور کلیه اصول ایمنی را رعایت بنماید. بدین نحو که در فاصله تقریبی یک متر در سطح و به فاصله حدود دو متر در کف، عملیات خاکبرداری توسط ماشین آلات متوقف گردد و سپس محل نصب ستونها با ابزار دستی ایجاد و پس از استقرار ستونها، دهانه بین آنها با وسایل دستی، خاکبرداری گردد.

بیمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه نامه هرگونه تغییر کمی و کیفی که در وضعیت خطر یا در حرفه وی حاصل شود و یا تغییراتی در چگونگی ارتباط او با موضوع بیمه به وجود آید، مراتب را فوراً و حداکثر ظرف مدت ده روز به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند.

بیمه گذار موظف است اقدامهای لازم را که هرکس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حادثه رعایت می نماید به عمل آورد.

قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر، تعهدی برای بیمه گر ایجاد نمی کند مگر این که عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد. در غیر این صورت بیمه گر میتواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.

بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از اینکه از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضائی دریافت نموده باشد بی درنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بیمه گر ارسال دارد و در صورت تأخیر، مسئول جبران ضرر و زیانهایی که از این طریق به بیمه گر وارد می شود خواهد بود.

ماده پنجم- تعهدات بیمه گر

میزان خسارت وارد به اشخاص ثالث براساس نظر کارشناس بیمه گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید. در صورتی که مبلغ خسارت تعیین شده مورد موافقت شخص ثالث زیان دیده نباشد، موضوع از طریق کارشناس مرضی الطرفین حل و فصل خواهد گردید.

خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گر به شخص ثالث زیان دیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت،بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص ثالث بری الذمه می گردد.

ماده ششم- فسخ و بطلان بیمه نامه

در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسیدهای معین.

در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه.

در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.

بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد.

از طرف بیمه گذار:

در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر حق بیمه که باقی مانده است به صورت روز شمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

ماده هفتم:

در صورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری نیز مورد تأمین قرار گرفته باشد، تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد.

ماده هشتم :

هرگونه تغییری در این بیمه نامه به موجب برگهای الحاقی صادره از طرف بیمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد برگهای الحاقی با توافقی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند، بیمه گذار موظف است ظرف 15 روز از تاریخ صدور الحاقی، تغییر و یا اصلاح آن را کتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذکور جزء لاینفک این بیمه نامه تلقی خواهد شد.

ماده نهم :

نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه نامه درج گردیده و بیمه گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند.

در صورت تغییر نشانی و اقامتگاه بیمه گذار و عدم اعلام آن به بیمه گر، نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.

ماده دهم :

مرور زمان ناشی از این بیمه نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود.

ماده یازدهم :

مواردی که در این بیمه نامه ذکر نشده است بر طبق قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

 

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ساختمانی در واقع مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل شخص ثالث را بیمه می کند. بدین ترتیب هرگونه خسارت جانی و مالی در طی مراحل مختلف عملیات ساختمانی، گود برداری، تخریب، ساخت و ساز و… نسبت به شخص ثالث بیمه می گردد و کلیه هزینه های ناشی از این خسارات توسط بیمه گر طبق شرایط مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

 

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی بیمه ایران، شامل موارد زیر است:

خسارات مالی

نقص عضو

هزینه های پزشکی درمانی

فوت و خسارات جانی

علاوه بر خسارات فوق، این خسارات نیز تحت پوشش بیمه ایران قرار دارد:

خسارات وارده به تجهیزات و تاسیسات ساختمان های مجاور در اثر حادثه ریزش

ترک خوردگی و ریزش ساختمان های مجاور در اثر گود برداری

خسارات وارده به پیاده رو ها و اماکن و اموال عمومی در مجاورت ساختمان مورد احداث، در اثر گود برداری

خسارات وارده به تاسیسات شهری، لوله های آب گاز و …

خسارت به خودروهایی که در اطراف ساختمان محل احداث بر اثر سقوط مصالح و… آسیب دیده اند

خسارات جانی، فوت و نقص عضو عابران اطراف محل احداث

خسارات جانی، فوت و نقص عضو همسایه های مجاور محل احداث

خسارات جانی، فوت و نقص عضو افراد ورود کننده به محل احداث

 

عواقب عدم استفاده از بیمه مسئولیت ساختمانی

همان طور که می دانید، کارفرما مسئولیت کلیه حوادث در حوزه ساخت و ساز خود را می بایست بر عهده گیرد و قانون در صورت وقوع هر گونه حادثه ای، کارفرما را مسئول میداند، لذا کارفرما موظف به پرداخت کلیه خسارات ناشی از حادثه می باشد. یکی از حوادث رایج در طول ساخت و ساز که متاسفانه تعداد بی شماری از کارفرمایان را به دردسرهای زیادی انداخته، سقوط کارگران از ارتفاعات ساختمان است!

مرگ یا قطع نخاع و آسیب جدی از پیامد این حادثه است، در صورتی که کارفرما بیمه مسئولیت ساختمانی نداشته باشد ناچار به پرداخت کلیه هزینه های درمانی،جراحی و حتی دیه کامل فرد خواهد بود، قطعاً ضرورت اقدام جهت صدور بیمه نامه ملموس است. چراکه متحمل شدن این خسارت و حجم بالایی از فشار روانی طی حادثه،به هیچ وجه منطقی نیست و پرداخت حق بیمه مسئولیت ساختمانی بسیار منطقی تر از تحمل این فشار روحی و مالی است.

         

پوشش های فرعی بیمه مسئولیت ساختمان

همان طور که می دانید هر یک از بیمه نامه های شرکت بیمه ایران، دارای پوشش های متفاوت و گسترده ای است، که به درخواست بیمه گذار و صلاح دید وی انتخاب می گردد و تعرفه آن در صدور بیمه نامه لحاظ و پرداخت می شود. در زیر به مواردی که جزو پوشش های فرعی بیمه مسئولیت ساختمانی می باشد، اشاره خواهیم کرد:

پرداخت خسارات از حوادث خارج از کارگاه که طی ماموریت اتفاق افتاده

پرداخت خسارات در اماکن وابسته به محیط کارگاهی ساختمان مورد احداث

پرداخت خسارات حوادث نقلیه موتوری بطور کامل

بیمه مسئولیت پیمانکاران فرعی مرتبط با ساختمان مورد احداث

بیمه مسئولیت مهندسین مشاور و مهندسین ناظر

پرداخت خسارات بدون نیاز به رای دادگاه

پرداخت خسارات پزشکی بدون نیاز به تعرفه

پرداخت خسارات جانی اشخاص ثالث

پرداخت غرامت روزانه کارگران فعال در ساختمان مورد احداث

پرداخت خسارات ناشی از هرگونه صدمه به کارکنان بر اثر حوادث غیر مرتبط به فعالیت بیمه شده

پرداخت مابه التفاوت افزایش دیه تا حداکثر سه سال

 

بیمه تمام خطر پیمانکاران(Contractors All Risks)

بیمه تمام خطر پیمانکاران خسارتهای فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب، مونتاژ یا دمونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی، کارخانجات، صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد، غذایی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی سازی، صنایع وابسته به کشاورزی همچنین سیستمهای مخابراتی، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاهها، پتروشیمی، پالایشگاهها، پروژه‌های انتقال گاز یا نفت و نیز خطوط انتقال نیرو روی می دهد را تحت پوشش قرار میدهد. پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران از زمان شروع عملیات نصب آغاز شده و شامل دوره آزمایش و درصورت تمایل بیمه‌گزار دوره تحویل موقت (دوره نگهداری یا تضمین) نیز خواهد شد.

 

فهرست:

اهداف بیمه نامه

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه

شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه

 

اهداف بیمه نامه

بیمه تمام خطر پیمانکاران خسارتهای فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب، مونتاژ یا دمونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی، کارخانجات، صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد، غذایی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی سازی، صنایع وابسته به کشاورزی همچنین سیستمهای مخابراتی، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاهها، پتروشیمی، پالایشگاهها، پروژه‌های انتقال گاز یا نفت و نیز خطوط انتقال نیرو روی می دهد را تحت پوشش قرار میدهد. پوشش این بیمه از زمان شروع عملیات نصب آغاز شده و شامل دوره آزمایش و درصورت تمایل بیمه‌گزار دوره تحویل موقت (دوره نگهداری یا تضمین) نیز خواهد شد.

مدت بیمه تمام خطر پیمانکاران:مطابق مدت قرارداد بوده و بیمه گزار میتواند دوره آزمایش (راه اندازی) و دوره نگهداری (تحویل موقت) را نیز تحت پوشش قرار دهد.

 

سرمایه مورد بیمه :

ارزش اقلام مورد نصب (شامل ارزش جایگزینی نوی اقلام مورد نصب با مورد مشابه که درصورت امکان از مبلغ پیمان جدا میشود(

حقوق و عوارض گمرکی (درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب(

هزینه حمل (درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب(

هزینه نصب (مطابق پیمان(

مصالح یا اقلام تهیه شده توسط کارفرما (درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمیشود(

تعدیل (از آنجائیکه در پروژه های در حال احداث با مدت زمان چند ساله، ارزش کالا و خدمات در سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمه در بیمه نامه ثابت می باشد، برای اینکه خسارت وارده به ارزش روز پرداخت گردد درصورت تمایل بیمه گزار مبلغی بین۱۰ تا۳۰ درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد(

لوازم و تجهیزات ساختمانی (ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقکهای موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و … بوده که با خود از سر یک پروژه به پروژه دیگری میبرند(

برداشت ضایعات (مبلغی که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گزار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین ۲ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد میباشد(

اموال مجاور (اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمیباشد ولی از آنجائیکه کارفرما احتمال خسارت وارد به آنها را درهنگام اجرای پروژه میدهد، میتواند آنها را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد(

مسئولیت درقبال اشخاص ثالث (میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت به اشخاص ثالث بغیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که طبق نظر بیمه گزار تعیین میشود(

 

فرانشیز بیمه :

حوادث طبیعی ۱۰% هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه

سایر حوادث ۱۰% هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه

دوره آزمایش ۲۰٪ هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه

دوره نگهداری ۱۰٪ هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه

ثالث مالی ۱۵% هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه

نکات مهم بیمه تمام خطر پیمانکاران

درصورتیکه پیمانکار بخواهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیمان را بیمه کند باید نامه تأیید و تعیین کارفرما را داشته باشد.

درصورت درخواست پیمانکار و با تأیید کارفرما درمواقع مشخص نبودن زمان شروع پروژه، دوره پیش انبارداری یا تجهیز کارگاه را میتوان بتنهائی بیمه نمود.

درصورت درخواست پیمانکار و با گرفتن حق بیمه اضافی میتوان پوشش بیمه ای دوره نگهداری را نیز تمام خطر نمود.

پس از تعیین قطعی میزان خسارت واقعی مواضع خسارت دیده توسط بیمه‌گر، بیمه گذار موظف است نسبت به اخذ پوشش مجدد این مواضع به میزان مبلغ تعیین شده اقدام نماید، درغیراینصورت خسارت مجدد بمواضع آسیب دیده قابل پرداخت نخواهد بود.

اگر پروژه به هر دلیل متوقف گردد از آنجائیکه “توقف کار” جزء استثنائات بیمه نامه میباشد پوشش بیمه ای بطور خودکار متوقف خواهد شد، دراینحالت درصورت تمایل بیمه گذار به پوشش بیمه ای خطرات مورد نظر در زمان توقف (Silent Risks) که با نظر خود بیمه گذار تعیین میگردد (Named Perils) با صدور الحاقی توقف و اخذ حق بیمه اضافی، پروژه تا مدت معینی تحت پوشش بیمه ای زمان توقف خواهد بود و پس از آن با صدور الحاقی دیگری مجدداً ادامه پوشش بیمه ای تمام خطر برقرار خواهد شد. بدیهی است که در الحاقی دوم باید تواریخ انقضای پوشش دوره احداث و مدت دوره نگهداری به میزان زمان توقف پروژه جابجا گردد.

بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای غیرمستقیم ناشی از طراحی غلط (Faulty Design) را نیز تحت پوشش قرار دهد.

مسئولیت بیمه گر به محض تحویل کار به کارفرما یا شروع بهره برداری از موضوع مورد بیمه (برای قسمتهای تحویل داده شده یا به بهره برداری رسیده) به اتمام خواهد رسید.

افزایش مقادیر کار، تغییرات در طرح و کارهای جدید تا حداکثر ۲۵% مبلغ قرارداد قابل بیمه شدن میباشد مشروط برآنکه بیمه‌گذار مبلغ آن را به مبلغ قرارداد مندرج در بخش یک اضافه نماید.

 

اصطلاحات بیمه نامه مهندسی

بیمه های مهندسی Engineering Insurances

بیمه هائی که پروژه های در حال احداث یا سازه ها و تأسیسات در حال بهره برداری و یا ماشین آلات و تجهیزات فنی راتحت پوشش قرار می دهد.

بیمه تمام خطر پیمانکاران (Contractors All Risks Insurance )C.A.R

بیمه ای که پروژه های در حال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر میباشد از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، پروژههای آبیاری و زهکشی و … را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه تمام خطر نصب (Erection All Risks Insurance )E.A.R

بیمه ای که پروژه های در حال احداث تأسیساتی و سازه ای که ارزش اقلام مورد نصب در آنها از ارزش مصالح بیشتر میباشد از قبیل کارخانه، نیروگاه، پالایشگاه، خطوط انتقال نیرو، پتروشیمی و … را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران (Contractors Plant & Machinery Insurance )C.P.M

بیمه ای که تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران از قبیل لودر، جرثقیل، سنگ شکن، کارخانه تولید بتن، ژنراتور و بطور کلی ابزار کار پیمانکاران جهت اجرای کار را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه سازه های تکمیل شده ساختمانی (Civil Engineering Completed Risks Insurance )C.E.C.R

کلیه پروژه هائی که در زمان احداث تحت پوشش بیمه CAR قرار می گیرند، در دوره بهره برداری می توانند تحت پوشش بیمه سازه های تکمیل شده ساختمانی قرار گیرند.

بیمه شکست ماشین آلات (Machinery Breakdown Insurance )M.B

کلیه پروژه هائی که در زمان نصب تحت پوشش بیمه EAR قرار می گیرند، در دوره بهره برداری می-توانند تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات قرار گیرند.

بیمه تجهیزات الکترونیکی( Electronic Equipment Insurance )E.E

کلیه دستگاهها و تجهیزاتی که بیشتر قطعات آنرا، قطعات الکترونیکی تشکیل می دهد از قبیل دستگاههای پزشکی، دوربینهای عکاسی، فیلمبرداری، نقشه برداری، تجهیزات کنترلی یا اندازه گیری، تجهیزات صوتی و تصویری، کامپیوتر و … تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند.

بیمه فساد کالا در سردخانه( Deterioration Of Stock in Cold Storage )D.O.S

در این بیمه خسارت وارد به کالاهای موجود در سردخانه ها در اثر خسارت وارد به سردخانه یا ایجاد اشکال در سیستم تبرید تحت پوشش قرار می گیرد.

دوره آزمایش Duration of Testing

دوره ای که تجهیزات نصب شده توسط پیمانکار قبل از تحویل موقت جهت اطمینان از صحت عملکرد مورد آزمایش قرار می گیرند.

دوره نگهداری )تضمین( Duration of Maintenance

دوره ای است که کار توسط پیمانکار به کارفرما تحویل موقت می شود ولی پیمانکار نظارت خود را بر کار برای سرویس، رفع عیوب بوجود آمده و انجام کارهای جزئی جهت تکمیل پروژه تا زمان تحویل دائم کار ادامه می دهد. پوش

حامیان کیفیت و استاندارد

پیشگامان عصر ارتباطات
پیشگامان عصر ارتباطات

تیرچه ارومیه
تیرچه ارومیه

پالایش حصار مهران
پالایش حصار مهران

کاشی سعدی
کاشی سعدی

سازمان نظام مهندسی تهران
سازمان نظام مهندسی تهران

سیمان خاش
سیمان خاش

فولاد کرمان
فولاد کرمان

داتیس
داتیس

آیین تدبیر
آیین تدبیر

اتحادیه صنف مشاوران املاک
اتحادیه صنف مشاوران املاک

اخوان جم
اخوان جم

انجمن مدیریت کیفیت
انجمن مدیریت کیفیت

گیتی پسند
گیتی پسند

ایران خودرو
ایران خودرو

لطفا منتظر بمانید...